Links

ระบบค้นหาเอกสารอัตโนมัติโดย iApp (Advanced Search Engine by iApp)

ระบบค้นหาเอกสารอัตโนมัติเป็นระบบ Search Engine ภาษาไทยที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Open Search ที่สามารถค้นหาเอกสารภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว

Live Demo

ความสามารถ

 1. 1.
  สามารถค้นหาเอกสารภาษาไทย/อังกฤษ มากกว่า 100,000,000 ฉบับภายใน 1 วินาที (ขึ้นอยู่กับขนาด Hardware ด้วย)
 2. 2.
  สนับสนุนตัดคำไทย / ภาษาอังกฤษ
 3. 3.
  สนับสนุนการหาคำพ้องความหมาย อาทิเช่น โคราช, นครราชสีมา เป็นต้น หากค้นหาด้วยโคราช จะเจอเอกสารนครราชสีมาด้วย
 4. 4.
  สนับสนุนการทำ Highlight ผลการค้นหา
 5. 5.
  สนับสนุนการแนะนำคำค้นเพิ่มเติม (Keyword Suggestion)
 6. 6.
  สนับสนุนการแก้ไขคำสะกดผิด (Autocorrect)
 7. 7.
  สามารถค้นหาได้หลากหลาย
  • ค้นหาทั้งวลีหรือประโยค (โดยใช้ Double Quote ")
  • ค้นหาคําได้จากเครื่องหมาย * และ ? เพื่อ แทนตัวอักษร (Search wildcards)
  • ค้นหาข้อมูลโดยใช้ตัวปฏิบัติการด้าน ตรรกศาสตร์ AND OR NOT วงเล็บเปิด "(" วงเล็บปิด ")"
 8. 8.
  มีการเพิ่ม / ลบ Index ของ Document เพิ่มเติมได้
 9. 9.
  API Authentication (Access Token)