ระบบค้นหาเอกสารอัตโนมัติโดย iApp (Advanced Search Engine by iApp)

ระบบค้นหาเอกสารอัตโนมัติเป็นระบบ Search Engine ภาษาไทยที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Open Search ที่สามารถค้นหาเอกสารภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว

Live Demo

ความสามารถ

 1. สามารถค้นหาเอกสารภาษาไทย/อังกฤษ มากกว่า 100,000,000 ฉบับภายใน 1 วินาที (ขึ้นอยู่กับขนาด Hardware ด้วย)

 2. สนับสนุนตัดคำไทย / ภาษาอังกฤษ

 3. สนับสนุนการหาคำพ้องความหมาย อาทิเช่น โคราช, นครราชสีมา เป็นต้น หากค้นหาด้วยโคราช จะเจอเอกสารนครราชสีมาด้วย

 4. สนับสนุนการทำ Highlight ผลการค้นหา

 5. สนับสนุนการแนะนำคำค้นเพิ่มเติม (Keyword Suggestion)

 6. สนับสนุนการแก้ไขคำสะกดผิด (Autocorrect)

 7. สามารถค้นหาได้หลากหลาย

  • ค้นหาทั้งวลีหรือประโยค (โดยใช้ Double Quote ")

  • ค้นหาคําได้จากเครื่องหมาย * และ ? เพื่อ แทนตัวอักษร (Search wildcards)

  • ค้นหาข้อมูลโดยใช้ตัวปฏิบัติการด้าน ตรรกศาสตร์ AND OR NOT วงเล็บเปิด "(" วงเล็บปิด ")"

 8. มีการเพิ่ม / ลบ Index ของ Document เพิ่มเติมได้

 9. API Authentication (Access Token)

Last updated