Warning

  1. ไม่ควรลบ Container เนื่องจากจะทำให้ License เดิมที่ติดตั้งอยู่ไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้อง Activate License ใหม่อีกครั้ง \


  2. Version ของ CUDA ควรเป็น Version 11 เนื่องจาก Version ที่ใหม่กว่าจะเกิดปัญหา Backward Compatibility\


  3. ควรทำการ Restart Container ทุกๆ 7 วัน\


  4. ถ้าหากมีการ Deploy Application ที่ใช้งาน GPU อื่นๆเพิ่มขึ้นมาภายในภายหลังจะเกิดปัญหาการจัดสรร Memory ของ GPU ได้\


  5. ควรปิดการ Update ของ OS เพื่อป้องการ Update แล้วจะทำให้การทำงานของ Container ผิดพลาด

Last updated